Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności

Rozumiem

Odzież BHP
Nowości
Wyprzedaż
Promocje

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. DEFINICJE 

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
 4. Klient lub Kupujący- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży drogą elektroniczną. Klient może być Konsumentem po spełnieniu przesłanek określonych w art. 221 Kodeksu cywilnego,
 5. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, ze zm.),
 6. Sprzedający - INTER PARTS spółka z o.o. z siedzibą w Stawigudzie koło Olsztyna, ul. Jarzębinowa 4, 11-034 Stawiguda, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825843, NIP: 7393853268, REGON: 281379295, adres e-mail:biuro@interparts.pl ,
 7. Producent towaru – podmiot, który wytworzył Towar w ramach swojego przedsiębiorstwa, udostępniający opisy Towarów wykorzystane w Sklepie internetowym wraz z marketingowymi oznaczeniami Towarów,
 8. Towar – przedmiot umowy sprzedaży będący rzeczą ruchomą, znajdującą się w ofercie Sprzedającego zamieszczonej w Sklepie internetowym,
 9. Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego, Projektowanie oraz Konto,
 10. Projektowanie – świadczona przez Sprzedającego usługa, polegająca na umożliwieniu Kupującemu zakupienia zaprojektowanego przez siebie produktu,
 11. Umowa sprzedaży  lub umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną w oparciu o dostęp Klienta do sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 12. Ceny –  użyte przez Sprzedającego kwotowe określenia wartości Towarów, podane z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), stanowiące podstawę oferty zamieszczonej w Sklepie internetowym. Cena zamieszczona w ofercie znajdującej się w Sklepie internetowym nie obejmuje kosztów dostawy Towaru, prowizji i opłat bankowych lub innych opłat pobieranych przez operatorów systemów, za pośrednictwem których dokonywana jest płatność,
 13. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis prowadzony przez Sprzedającego pod adresem https://ipnarzedzia.pl/ , gdzie nabywca – Klient może zakupić towar znajdujący się w ofercie Sprzedającego; warunkiem umożliwiającym dokonanie zakupu jest posiadanie przez nabywcę - Klienta dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Sprzedający informuje, że minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze Sklepem internetowym obejmują:
 • połączenie z siecią Internet,
 • korzystanie z aktualnej wersji powszechnie dostępnej przeglądarki internetowej,
 1.  Konto – profil, do którego dostęp ma Klient po podaniu loginu i hasła; w ramach konta przechowywane są dane obejmujące nazwiska i imiona Klientów, adresy zamieszkania lub pobytu Klientów, Numery Identyfikacji Podatkowej Klientów, numery telefonów, adresy e-mail Klientów. Kontem administruje Sprzedający podejmując środki techniczne i prawne zapobiegające uzyskaniu przez osoby niepowołane dostępu do danych udostępnionych przez Klienta w ramach konta,
 2. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedającego, którego tekst w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej,
 3.  Cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego,
 4. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku (od godz. 8:00 do 16:00) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usług i sprzedaży Towarów przez Sprzedającego na rzecz Klientów będących Konsumentami i niebędących Konsumentami. Regulamin stworzony został na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 123) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także zgodnie z obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych przepisami polskiego prawa.
 2. Sprzedający może w każdym czasie zmienić funkcjonalności prowadzonego przez siebie Sklepu, o ile nie wpływa to na prawa i obowiązki Klientów.
 3. Newsletter przesyłany jest Użytkownikom jeśli wyrazili wcześniej zgodę na ich otrzymania. Zgoda na otrzymywanie newslettera w każdym momencie może być cofnięta.

§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU, PRAWO WŁAŚCIWE
 

 1. Głównym przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów oraz Projektowanie. Towary sprzedawane są na poszczególnych zakładach Sklepu Internetowego, a Projektowanie każdorazowo jest ustalane z Klientem.
 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym jest prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający udostępnia powszechnie następujący dane kontaktowe: numer telefonu: +48 662305893, e-mail: wojciech.bartos@interparts.pl  lub roman.kiebalo@interparts.pl lub biuro@interparts.pl.  Ze Sprzedającym można także kontaktować się w formie pisemnej pod adresem siedziby wskazanej w pkt 1 lit. f).
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Sprzedającego na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE

 1. Zakupić Towar może Klient, który w Sklepie internetowym założył Konto wykorzystując odpowiednią opcję na stronie Sklepu internetowego, podając niezbędne, zgodne ze stanem rzeczywistym, dane do rejestracji konta. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych, Sprzedający uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta z systemu i odstąpienia od zawartych umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną. Klient nie posiadający konta może dokonać zakupu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane podane przez Klienta przy rejestracji konta lub przy okazji dokonywania zakupu Towaru będą przetwarzane przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do wykonania czynności związanych z zawartą umową sprzedaży. Sprzedający jest administratorem danych osobowych. Klient ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych przez Klienta odbywa się na zasadzie dobrowolności. Sprzedający może powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 3. Założenie Konta wymaga zapoznania się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem w całości jego treści oraz wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niezbędna do korzystania ze Sklepu Internetowego. Założenie Konta jest bezpłatne.
 4. Klient ustanawia hasło do Konta w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutku udostępnienia loginu i hasła przez Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek tego naruszenia. Hasło Użytkownika może być w każdy czasie zmienione.
 5. Klient w każdym czasie może usunąć Konto bądź wezwać Sprzedającego do jego usunięcia. Wezwanie do usunięcia winno nastąpić na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Sprzedający ma prawo do usunięcia Konta Klienta o ile Klient wykorzystuje je niezgodnie z Regulaminem lub nie logował się do niego przez okres co najmniej 12 miesięcy. O zamiarze usunięcia Konta Sprzedający poinformuje Klienta pocztą e-mail z dwutygodniowym wyprzedzeniem, wykorzystując do przekazania informacji adres e-mail podany przez Klienta.
 6. W przypadku wykorzystania Konta przez Klienta w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, wyłączną odpowiedzialność za skutki takiego działania ponosi Klient. W szczególności ma to zastosowanie do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobom trzecim przy wykorzystaniu Konta przez Klienta.
 7. Klient zobowiązuje się do zaniechania wykorzystywania Konta do jakichkolwiek działań zmierzających do destabilizacji Sklepu internetowego lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej oraz wykorzystywania Konta w celu popełniania przestępstw lub wykroczeń, a także działań mogących spowodować szkodę u jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 8. Logowanie do Konta następuje poprzez:
  1. podanie loginu i hasła na stronie internetowej na jakiej zamieszczony jest Sklep internetowy,

§ 5. PROCEDURA ZAMAWIANIA TOWARÓW

 1. Klient składa zamówienia za pośrednictwem Konta lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu dostępnych opcji.
 2. Poprzez formularz zamówienia, Klient wskazuje rodzaj Towaru, i jego ilość, a zautomatyzowany system zakupowy wskaże numer katalogowy Towaru i cenę brutto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Następnie Klient zobowiązany jest dokonać wyboru jednej z form dostawy Towaru, przy czym koszt dostawy obciąża Klienta, według stawek uzależnionych od wybranego sposobu doręczenia Towaru. Koszty transportu podawane są przez zautomatyzowany system zakupowy. Następnie Klient wybiera sposób płatności, korzystając z jednaj z niżej wskazanych form zapłaty.
  1. przedpłata – przelewem na konto,
  2. płatność za pośrednictwem systemów płatności internetowych, do których odsyła Sklep internetowy,
  3. płatność za pobraniem.
 1. Transakcja zakupu Towaru dokonana zgodnie z powyższą procedurą podsumowywana jest przez Sklep Internetowy przesłaniem wiadomości e-mail, w treści której Klient jest informowany o rodzaju wybranego Towaru, jego ilości i numerze katalogowym,  łącznej wartości zamówienia, sposobie i koszcie dostawy oraz sposobie dokonania płatności lub terminie, w którym płatność winna nastąpić.
 2. Zamówienia można składać również:
  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: wojciech.bartos@interparts.pl  lub roman.kiebalo@interparts.pl lub biuro@interparts.pl  ;
  2. drogą telefoniczną pod numerem: +48 662 305 893  (opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej).
 3. Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem przez Sprzedawcę paragonu lub faktury VAT w formie elektronicznej.
 4. Po otrzymaniu poprawnie złożonego zamówienia Sprzedający jest zobowiązany w czasie dwóch dni roboczych dokonać weryfikacji złożonego zamówienia i przekazać Klientowi informuję drogą e-mail, poprzez Konto o sposobie i terminie realizacji zamówienia. Umowa sprzedaży jest zawarta z chwilą wciśnięcia przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (np. przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) oraz przekazania Kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Sprzedający jest zobowiązany udostępnić Konsumentowi obwiązujący regulamin oraz formularz odstąpienia od umowy. Klient otrzymuje również informację o administratorze danych osobowych.
 5. Kupujący powinien zastosować się do ewentualnych wskazań zawartych w potwierdzeniu, w tym w szczególności do uzupełnienia brakujących informacji koniecznych do realizacji zamówienia, oraz zaakceptowanie projektu do druku.
 6. Sprzedający informuje, że termin dostarczenia Towaru może się wydłużyć w przypadku działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec, skutkujące brakiem możliwości realizacji umowy. Za powyżej uważa się także opóźnienia w realizacji dostawy przez kuriera.
 7. Przed zaakceptowaniem zamówienia Sprzedający przy wykorzystaniu zautomatyzowanego systemu informuje Klienta o sposobie dostarczenia towaru. Towar dostarczany jest w terminie do 30 dni od zaakceptowania Zamówienia, lub w innym wcześniej ustalonym terminie. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienie leżące z przyczyn leżących po stronie kuriera. Podany cennik wysyłek dotyczy przesyłek na terenie Polski. Koszt dostawy Towarów poza granicami Polski będzie ustalany indywidualnie.
 8. Towar może być dostarczony:
  1. kurierem,
  2. lub w innej formie o ile jest dostępna w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia,

Kupujący może też ustalić ze Sprzedającym, że Towar zostanie odebrany we wskazanym przez Sprzedającego miejscu osobiście przez Kupującego.

 1. Po wysłaniu Towaru Sprzedający przesyła drogą e-mail elektroniczną fakturę VAT lub paragon, w zależności od decyzji Klienta podjętej w trakcie składania zamówienia. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta oraz wystawiania i doręczania faktur VAT drogą elektroniczną.
 2. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru (w szczególności gdy Towar zostanie zwrócony Sprzedającemu przez kuriera), Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 3. Jeżeli Sprzedający z przyczyn niezależnych od niego odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie – ustęp 18 powyżej nie obowiązuje.
 4. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Sprzedający dołoży wszelkich starań, żeby korekta została uwzględniona. Z uwagi jednak na proces realizacji zamówienia, Sprzedający nie gwarantuje, że zamówienie zostanie dostarczone na dane podane w pierwotnym zgłoszeniu.
 5. Przed odebraniem przesyłki z Towarem  Klient zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. W przypadku gdy opakowanie jest naruszone lub uszkodzone Klient zobowiązuje się do nieodbierania Towaru. Jednocześnie Klient powinien zawiadomić o fakcie naruszenia lub uszkodzenia opakowania Sprzedającego pocztą e-mail. 

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĂ† SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym ustawą Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego podany we wstępie niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail: biuro@interparts.pl . W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi lub Towaru, których reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Sprzedającemu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedającego poinformuje Konsumenta drogą e-mail lub w sposób analogiczny do sposobu zgłoszenia reklamacji. W razie odmowy uwzględnienia reklamacji Sprzedający na żądanie Konsumenta lub z własnej inicjatywy może przekazać Towar do oceny producentowi lub osobie przez niego upoważnionej. W przypadku potwierdzenia przez producenta Towaru lub osobę trzecią istnienia wady obciążającej Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Konsumenta i uwzględni w całości lub części jego żądanie.
 3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Konsument, w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi, poinformuje Sprzedającego o swojej decyzji odnośnie utylizacji Towaru, sposobie jego odebrania lub przechowywaniu Towaru przez Sprzedającego na koszt Konsumenta. W przypadku zlecenia przekazania Towaru Konsumentowi, Konsument ponosi koszt dostarczenia mu Towaru.  Jeżeli Konsument nie złoży oświadczenia o dalszych losach Towaru, Sprzedający będzie przechowywał Towar naliczając Konsumentowi opłatę w wysokości 0,50 PLN netto dziennie. Opłata za każdy dzień przechowywania Towaru będzie wymagalna po upływie tego dnia.

§ 8. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Konsumenci korzystającym z Usług lub zawierający ze Sprzedającym umowę sprzedaży mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot niepowiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).

§ 9. MOMENT PRZEJŚCIA RYZYKA NA KUPUJĄCEGO

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko to przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący samodzielnie wybrał przewoźnika i zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości dostawy Towarów.

§ 10. RĘKOJMIA

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone wobec Klientów niebędących Konsumentami. Wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady Towaru realizowana jest zgodnie z postanowieniami art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień poniższych.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili sprzedaży.
 4.  W przypadku stwierdzenia wady Konsument zgłosi ten fakt Sprzedającemu opisując jej charakter.
 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien określić dokładnie treść swojego żądania, w szczególności wskazać, czy żąda obniżenia ceny, odstępuje od zawartej Umowy, żąda usunięcia wady, żąda wymiany Towaru na nowy.
 6. Konsument wykonujący prawa z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego lub miejsca ustalonego w porozumieniu z Konsumentem. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny przysługuje na podstawie niniejszego paragrafu tylko Konsumentowi. Konsument może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:
  1. umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – dotyczy to w szczególności Towarów zakupionych w ramach usługi Projektowania;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  5. umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  6. umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego, drogą e-mail lub w formie pisemnej, którego wzór jest dostępny w wiadomości email przesyłanej jako potwierdzenie zawarcia umowy.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności. Koszty zwrotu Towaru pokrywa Konsument. Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Kupujący dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Kupującego.
 6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

§ 12. ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA UMOWY

Sprzedający jest uprawniony do pobrania zaliczki na poczet wykonania umowy. Nie dotyczy to zamówienia Towarów. Wysokość zaliczki nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu umowy brutto.

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĂ† WOBEC KLIENTÓW NIEBEDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru w sytuacji gdy Sprzedający w prawidłowy sposób nadał przesyłkę. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, Kupującemu niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jednak w każdym przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji zawarcia umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – dotyczy to w szczególności Towarów zakupionych w ramach usługi Projektowania, a także innych przyczyn określonych w § 11 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 14. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały i utwory związane z działalnością Sklepu i Sprzedającego są chronione prawem autorskim Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczególności dokumenty, zamieszczone teksty, grafika, logotypy, fotografie, materiały audio, materiały wideo. Stanowią one wyłączną własność Sprzedającego.
 2. Sprzedający udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z zawartych w Sklepie materiałów i utworów na czas nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, komputerową,
  2. wprowadzanie do Internetu,
  3. udostępnianie, rozpowszechnianie sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne udostępnianie – w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.
 3. W razie umieszczenia w Sklepie danych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Użytkownika, przenosi on nieodpłatnie na Sprzedającego prawo na zezwalanie wykonywania praw zależnych autorskich do tychże utworów.
 4. W razie umieszczenia w Sklepie danych stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Użytkownika, wyraża on zgodę na korzystanie przez pozostałych Użytkowników na zasadach określonych w ust. 2. i 3. powyżej.

§ 15. PLANOWANE WYŁĄCZENIA

Sprzedający ma prawo na krótkie okresy wyłączać określone lub wszystkie funkcjonalności Sklepu w celach konserwacyjnych lub technicznych, przy czym w miarę możliwości będzie informował o tym Klientów z wyprzedzeniem na stronie głównej Sklepu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wyłączeń Sklepu Internetowego.

§ 16. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

 1. Regulamin stanowi każdorazowo załącznik do umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający w każdym czasie może dokonać zmian w Regulaminie. Przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, Sprzedający uprzedzi o planowanych zmianach z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wskazując treść zmienianych jego postanowień i znowelizowaną treść Regulaminu w formie tekstu jednolitego. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu po wejściu w życie zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji wprowadzonych zmian.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31-08-2020 roku.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Sprzedającego na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym: https://ipnarzedzia.pl/narzedzia_regulamin
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

Copyright © Inter Parts | All rights Reserved     |     Polityka prywatności

Adres: INTER PARTS Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 4, 11-034 Stawiguda NIP. 739-385-32-68

Grafika: Agencja interaktywna Artneo.pl

Silnik: Webartis

nexus
panel-contact
Roman Kiebało Wyposażenie warsztatów

89 524 92 14 662 305 893 

Wojciech Bartoś Wyposażenie warsztatów

89 524 92 14 662 305 893 

panel-map
Punkty sprzedaży